Blackmagic Mini Converter Serisi

Dünyan?n en geli?mi? 6G-SDI ?eviricileri ile Ultra HD'ye ge?i? yap?n!

Blackmagic Mini Converters

Yeni Blackmagic Mini Converter modelleri, dünyan?n en geli?mi? ?eviricileridir ?ünkü, en son 6G-SDI teknolojisi i?erirler ve giren video format?n? otomatik olarak tespit eder ve an?nda hemen hemen tüm SD, HD ve Ultra HD video standartlar? aras?nda 2160p30'a kadar ge?i? sa?larlar. Video d?nü?türmenin yan? s?ra, yedek SDI giri?leri, zaman? ayarlanm?? loop ??k??lar?, HDMI ani kilitleme, 33 nokta LUT deste?i ile ses g?mme ya da ayr??t?rma olana?? tan?yan full analog ve AES/EBU ses ba?lant?lar? gibi geli?mi? ?zelliklere sahip oluyorsunuz! ?htiyac?n?z olan d?nü?üme g?re geni? ?e?itlilikte mevcut olan 3G ve 6G-SDI modelleri aras?ndan se?im yapabilirsiniz!

Yetkili Bayiler
The world’s most advanced converters

?ki Yeni Mini Converter Modeliyle Tan???n

Yeni

Yeni

Introducing Two New Mini Converter Models!
Mini Converter UpDownCross HD

Mini Converter UpDownCross HD

Herhangi bir SD veya HD video format?n?, her türlü SD veya HD format?na d?nü?türen, kompakt 3G-SDI ve HDMI ?evirici.

Mini Converter UpDownCross HD, yüksek kaliteli Teranex algoritmalar? ile herhangi bir SD veya HD video format?n?n, ba?ka SD veya HD video format?na d?nü?türülmesini sa?layan tam standartl? bir ?eviricidir. ?htiyac?n?z olan ??k?? format?n? ayarlad???n?zda, giri? format? otomatik olarak d?nü?türülür ve cihaz?n?z?n yanl?? sinyali almas?, ?nlenmi? olur. Bilgisayar?n videosunu, se?ti?iniz yay?n televizyonu ??k?? standard?na ?l?eklendirdi?inden, HDMI bilgisayarlar?n SDI projekt?rlere ba?lanmas? i?in de mükemmeldir. Mini Converter UpDownCross HD, Level A ve Level B cihazlar?n?n yan? s?ra, 1080p60’a kadar tüm video formatlar?yla ?al??an ?oklu h?z 3G-SDI ba?lant?lar i?ermektedir. Ayr?ca, bilgisayar ??zünürlü?ünün ?l?eklendirilmesi i?in bir HDMI giri?i de bulunmaktad?r. Ayr?ca; HDMI giri?i, referans giri?i, mükemmel AV uyumu i?in ses gecikme ?zelli?i, zaman kodu d?nü?ümü ve hemen hemen her türlü cihaza ba?lanabilmenize olanak veren hem 3G-SDI hem de HDMI giri? ve ??k??lara sahip oluyorsunuz.

Yeni

Mini Converter Optical Fiber 12G

Mini Converter Optical Fiber 12G

SDI ba?lant?lar?n? optik fibere d?nü?türerek ?ok uzun mesafelere uzatabilirsiniz.

Art?k, SDI ba?lant?lar?n?z? 16 km’ye varan ?ok büyük mesafelere uzatabilirsiniz. Mini Converter Optical Fiber 12G, SDI’y? optik fibere ve optik fiberi SDI’ya her iki y?nde, ayn? anda d?nü?türür. Bu da bir ?eviricide iki ayr? ?eviriciye sahip olmak gibidir. Her bir y?ne farkl? video standartlar? bile g?nderebilirsiniz. 12G-SDI ba?lant?lar? ?oklu h?z ?zelli?ine sahip olduklar?ndan, Level A ve B cihazlar? dahil, 2160p60’a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlar? ve cihazlar? ile uyumludur. Fiber yuva, her türlü standart 3G, 6G veya 12G-SDI SFP optik fiber modülünü takman?z? sa?lar. B?ylelikle, bilgisayar a?lar? i?in kullan?lan, dü?ük maliyetli, yayg?n, optik fiber kablolar?n ayn?s?n? kullanarak SDI sinyali g?nderebilirsiniz. Ayr?ca, dahil olan uluslararas? gü? kayna??nda, kazayla kesilmesini ?nleyen kilitli bir konekt?r bulunmaktad?r.

Her türlü D?nü?üm

Yay?n kalitesinde SD, HD ve Ultra HD ?eviriciler

Yay?n, post prodüksiyon ve AV (G?rsel-??itsel) endüstrisi, tüm donan?mlar?n? birbirine ba?layabilmek ve stüdyolar?n?n sürekli ?al??mas?n? sa?lamak i?in, Blackmagic Mini Converter ürünlerini güvenle kullanmaktad?rlar. 20'nin üzerinde farkl? modeli ile, hemen hemen tüm SD, HD ve Ultra HD donan?m? ile ?al??man?za olanak veren analog, SDI ve HDMI d?nü?ümlü mini ?eviriciler mevcuttur. Bu da, analog deckleri dijital donan?ma ba?layabilme, HDMI'y? SDI'ya ?evirebilme, ses ayr??t?rma ya da g?mme imkan? ve hatta optik fiber ile ?ok uzun mesafelere sinyalleri g?nderebilme anlam?na geliyor. ?ok say?daki d?nü?üm alternatifleri ile ba?layabilece?iniz donan?mlarda bir s?n?rlama yoktur!

3G-SDI Modelleri

6G-SDI Modelleri

12G-SDI Modelleri

Models

Blackmagic Mini Converter

3G-SDI Modelleri

US$205 'dan Ba?layan Fiyatlarla

Daha fazla bilgi >

Modeller

Mini Converter SDI to Audio

Mini Converter SDI to Analog

Mini Converter SDI Distribution

Mini Converter UpDownCross HD Yeni

Mini Converter Audio to SDI

Mini Converter Analog to SDI

Mini Converter Sync Generator

Models

Blackmagic Mini Converter

6G-SDI Modelleri

US$189 'dan Ba?layan Fiyatlarla

Daha fazla bilgi >

Modeller

Mini Converter SDI to HDMI 6G

Mini Converter SDI to Audio 4K

Mini Converter SDI to Analog 4K

Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K

Mini Converter SDI Multiplex 4K

Mini Converter HDMI to SDI 6G

Mini Converter Audio to SDI 4K

Mini Converter SDI Distribution 4K

Models

Blackmagic Mini Converter

12G-SDI Modelleri

US$205 'dan Ba?layan Fiyatlarla

Daha fazla bilgi >

Modeller

Mini Converter Optical Fiber 12G Yeni

Mini Converter HDMI to SDI
Switches

Mini ?eviricilerde ayarlar?n de?i?tirilmesi, dahili fonksiyon anahtarlar?n? kullanmak kadar kolayd?r.

Inputs

Tüm SDI Mini ?eviriciler, ikinci bir SDI kablonun yedek olarak kullan?labilmesi i?in, fazla bir SDI giri?i i?ermektedir.

Kolay, Kompakt ve Dayan?kl?

Her türlü ortam i?in tasarlanm??t?r.

Blackmagic Mini Converter modelleri her yerde kullan?labilmek üzere tasarlanm??t?r. Stüdyoda donan?m racklar?na, canl? yay?n ara?lar?na yerle?tirebilir ya da canl? spor kar??la?malar?nda ve di?er etkinliklerde kullanabilirsiniz. Mini Converter ürünleri, 7/24 ?al??malarda kullan?l??l? ve süper güvenirlikte olmas?n? sa?layan basit ve kompakt bir tasar?ma sahiptir. Dahili ba?lant?lara eri?im ?ok kolayd?r ve standart kablolar kullan?r ve ayr?ca tüm modellerde, ayarlar? h?zl?ca de?i?tirebilmek i?in dahili mini anahtarlar mevcuttur. Arkas?nda bas?l? olan bir anahtar ayarlar? ?emas? da mevcuttur, b?ylece k?lavuzu araman?za gerek kalm?yor!

6G-SDI Ultra HD Modelleri

SD, HD ve Ultra HD'de ?al???n.

?o?u Mini Converter modelleri 6G-SDI ?zelli?ine sahiptir, b?ylece 2160p30'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlar? ile uyumluluk sa?lar. Ultra HD, büyük 3840 x 2160 kare oran?na sahiptir, b?ylece normal 1080 HD video ??zünürlü?ün 4 kat? daha yüksek ??zünürlük sa?lar! 6G-SDI ba?lant?lar? ?oklu h?zlara sahiptir, b?ylece tüm mevcut SD ve HD-SDI donan?m?n?z?n yan? s?ra, Ultra HD ile tamamen uyumludur. Geli?mi? SDI ba?lant?lar?, gerek duyuldu?unda otomatik olarak giri? sinyallerini tespit eder ve formatlar? de?i?tirir.

Resolution

3G-SDI HD Modelleri

Dü?ük maliyetli SD ve HD i?in mükemmel!

Paradan tasarruf etmek istedi?inizde ve yaln?zca SD ve HD ekipman ile ?al??man?z gerekti?inde, baz? Mini ?eviriciler ayr?ca 3G-SDI modeli olarak da mevcuttur. Ultra HD deste?e ihtiyac?n?z?n olmad??? analog d?nü?ümler, buna iyi bir ?rnektir. Yine de, yay?nc?lar?n senelerce güvendi?i kalitenin ve güvenirli?in ayn?s?na sahip oluyorsunuz. 3G-SDI ba?lant?lar?, ?oklu h?zlara sahiptir ve formatlar? otomatik olarak tespit edip, ihtiyaca g?re formatlar aras?nda ge?i? sa?lar. Bu da hemen hemen tüm SD ve HD-SDI donan?mlar?yla uyumlu olmalar? demektir. 3G-SDI’l? Mini Converter modelleri, Ultra HD modellerine gereksiz harcama yapmak istemedi?iniz durumlarda idealdir!

Birden ?ok Ses Ba?lant?s?

Sesi ayr? ya da g?mülü olarak i?leyin

Profesyonel yay?nlar, post ve canl? prodüksiyon i? ak??lar?nda, ses de video kadar ?nemlidir. Blackmagic Mini Converter modelleri daima en temiz ses sinyalini muhafaza ederler ve her zaman videonuzla senkronize ederler. Mini Converter serisi, g?mülü SDI ile HDMI sese destek sa?larlar ve dengeli analog ya da AES/EBU dijital ba?lant?lara sesi ayr? olarak g?mmenizi veya ayr??t?rman?z? sa?layan bir ka? modeli de mevcuttur. Mini Converter’ler, 24 bit analog ve AES/EBU sesi destekler ve ?zel kablolara ihtiya? duyulmamas? i?in, standart 1/4" jak ?zelli?ine sahiptir.

Cables
Standard Audio Connections
Standard Audio Connections
Redundant SDI Inputs
alt

Yedek SDI Giri?leri

Hasarl? bir SDI kabloya kar?? koruma

Canl? prodüksiyonda iken bir sorunun olmas? durumunda bir sinyalin kaybolmas? ve yay?n?n kesilme riskini g?ze alamazs?n?z. SDI giri?leri olan tüm Blackmagic Mini Converter modelleri, kablolardan birinin hasarl? olmas? durumunda, ikinci bir SDI kabloyu yedek olarak kullanabilmenize imkan veren, yenilik?i bir yedek SDI giri?i i?ermektedir. Bu ?zellik, kablolar?n zarar g?rme olas?l???n?n oldu?u d?? mekanlar, ya da geni?, kalabal?k mekanlar i?in idealdir. ?o?u zaman, ikinci bir kabloyu birincisinden farkl? bir hata ?ekmeniz mant?kl?d?r. Ana giri?teki sinyal dü?tü?ünde, ?evirici otomatik olarak ikinci giri?e ge?i? yapar ve b?ylece sürekli yay?nda kalman?z sa?lan?r.

Geli?mi? Video Teknolojisi

Profesyonel kullan?m i?in ger?ek yay?n kalitesi

En yüksek kalitede 10-bit video i?lemcili?i ve dü?ük SDI se?irme ile Mini Converter modelleri; yay?n, post prodüksiyon ve profesyonel AV uygulamalar?n?n zorlay?c? ?artlar?na idealdir. Analog ile dijital video formatlar? aras?nda ge?i? yaparken, gürültü seviyesini inan?lmaz derecede dü?ük seviyede tutar. Dü?ük SDI se?irme ve tam SDI re-clocking ?zelliklerine sahip olmas?, video kalitesinde herhangi bir kay?p olmadan uzun mesafelere kablo ?ekebilece?iniz anlam?na geliyor. Belli modelleri, PAL ve NTSC SD video standartlar? aras?nda kolayca ge?i? yapman?z? sa?layan üst/alt/?apraz d?nü?üm ve ayr?ca, devasa 3840 x 2160 Ultra HD ??zünürlüklerine kadar olan ?ok say?da HD formatlar?n? i?erir.

SDI Jitter

SDI signals with jitter degradation

SDI Clean

Clean, reclocked SDI signals


HDMI Instant Lock

HDMI An?nda Kilitleme

Tüketici tarz? HDMI Televizyonlar? kullan?rken an?nda g?rüntü kilitleme ?zelli?ine sahip olun

HDMI televizyonlar ve projekt?rler, yeni bir kaynak ba?land???nda, sinyale kilitlenmeleri uzun zaman alabilir. Mini Converter SDI to HDMI 6G modelindeki HDMI An?nda Kilitleme ?zelli?i, ekrana aral?ks?z olarak aktif bir HDMI sinyali g?ndererek, bu sorunu ortadan kald?r?yor. Bir ?nceki sinyal format?n?n ayn?s? olan yeni bir kayna?a ge?ti?inizde, 1 kare gibi kü?ük bir sürede kilitledi?inden, sorunsuz temiz ge?i?ler elde edebiliyorsunuz.

33 Point 3D LUT Support!

800 NIT 2.4 3D LUT g?rüntüsü i?in ?rnek

33 Nokta 3D LUT Deste?i

Yüksek do?ruluktaki 3D LUT’lar ile, ?zel g?rüntüler olu?turun.

Mini Converter SDI to HDMI 6G modeli ayr?ca, yüksek do?rulukta renk d?nü?ümleri i?in, tam 33 nokta 3D LUT tablosu i?erir. Sette izleme i?in; ?zel g?rüntüler, renk ve gamma de?i?ikliklerini ger?ek zamanl? uygulayabilirsiniz. LUT'lar; SDI loop ??k???yla da kullan?labilirler, b?ylelikle ?eviriciyi bir 3D LUT i?lemci haline getirirler. LUT’lar, DaVinci Resolve ile uyumlu oldu?undan, sette ve post a?amas?nda tutarl? renginiz olur!

Uygun Maliyetli Optik Fiber

Uygun fiyatl? fiberlerle ?ok uzun mesafelere ula??n!

SDI ba?lant?lar?n?n uzun mesafelere uzat?lmas? gerekti?i durumlar i?in, 12G-SDI deste?i olan bir Blackmagic Mini Converter Optical Fiber modeli de vard?r. Her bir y?nün di?erinden ba??ms?z olmas?yla birlikte ?ift y?nlü 12G-SDI'dan optik fibere d?nü?üm sa?lars?n?z. Optik fiber, standart BNC SDI kablolar? ile mümkün olmayan inan?lmaz uzun mesafelere videoyu g?nderebilme ?zelli?ine sahiptir. Ayr?ca da ekonomiktir, geleneksel bak?r kablolarla k?yasland???nda, ?ok daha ucuz maliyeti vard?r. Optik fiber kullanarak sinyalin kalitesinde hi?bir dü?ü? olmadan, 45 km kadar uzakl?ktaki kameralardan video g?nderebilirsiniz. Bu da fiberin; büyük a??k hava etkinlikleri, stadyumlar ve sahalarda kullan?m?n? mükemmel k?lmaktad?r!

Standart Tan?ml? = 27.8 mil
Yüksek Tan?ml? (720p, 1080i, 1080p) = 15.5 mil
Ultra HD = 10 mil

Scale

Standart Tan?ml? = 27.8 mil
Yüksek Tan?ml? (720p, 1080i, 1080p) = 15.5 mil
Ultra HD = 10 mil


Kolay Kontrol

Kurulmas? ve güncellenmesi kolayd?r

Mini Converter modellerinde ayarlar?n de?i?tirilmesi, dahili fonksiyon anahtarlar?n kullan?lmas? kadar kolayd?r! Bu, ayarlar? h?zl?ca de?i?tirmeniz gerekti?inde, size büyük bir kolayl?k sa?lar ?ünkü, i?inde gezinmeniz gereken karma??k bir menüsü yoktur. Her ?eviricinin üzerinde bas?l? bir anahtar ?emas? bulundu?undan, kullan?m k?lavuzunu araman?za gerek kalm?yor. ?eviriciyi herhangi bir OS X veya Windows bilgisayar?na ba?layarak, dahil olan Converter Utility yard?mc? yaz?l?m?yla, ayarlar? kontrol edebilirsiniz. Blackmagic Design internet sitesindeki güncellemeleri do?rudan indirerek ve Mini Converter Mac veya Windows bilgisayar?n?za ba?layarak tüm modelleri, USB arac?l???yla en son yaz?l?m ile kolayca güncelleyebilirsiniz. Mini Converter ürünleri, yeni video standartlar? ile teknolojileri piyasaya sürüldüklerinde, bu ?ekilde güncellenebilirler.

Easy Control
Easy Control
Next Page - ?? Ak???

Sonraki Sayfa

?? Ak???

hakk?nda daha fazla bilgi ?? Ak??? Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Modeller Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Teknik ?zellikler Arrow

Mini Converters

Mini Converter UpDownCross HD

Mini Converter UpDownCross HD

üst, alt ve ?apraz ?evirici, tam NTSC/PAL standartlar? ?eviricisi i?ermektedir.

US$205

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI to Audio

Mini Converter SDI to Audio

SD/HD/3G-SDI sesi, 8 kanal AES/EBU ya da 4 kanal analog sese ayr??t?r?c?.

US$255

?imdi Sat?n Al
Mini Converter Audio to SDI

Mini Converter Audio to SDI

8 kanal AES/EBU ya da 4 kanal analog sesi, SD/HD/3G-SDI olarak ses g?mücü.

US$255

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI to Analog

Mini Converter SDI to Analog

SDI’y?, SD ve HD’de ses ile birlikte analog videoya d?nü?türün.

US$255

?imdi Sat?n Al
Mini Converter Analog to SDI

Mini Converter Analog to SDI

Analog SD ve HD videoyu, ses ile birlikte SDI’ya d?nü?türün.

US$255

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI Distribution

Mini Converter SDI Distribution

1080p60’a kadar tüm SD ve HD formatlarda 8 x 3G-SDI ??k??a da??t?m yapabilirsiniz.

US$255

?imdi Sat?n Al
Mini Converter Sync Generator

Mini Converter Sync Generator

Black burst ve HD tri-sync referans sinyalleri i?in Senkron jenerat?rleri.

US$255

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI to HDMI 6G

Mini Converter SDI to HDMI 6G

SD, HD ve Ultra HD’de SDI'y?, analog ve AES ses ile birlikte HDMI 4K'ya d?nü?türün.

US$245

?imdi Sat?n Al
Mini Converter HDMI to SDI 6G

Mini Converter HDMI to SDI 6G

SD, HD ve Ultra HD HDMI'y?, HDMI/analog ile veya AES ses ile SDI'ya d?nü?türebilirsiniz.

US$189

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI to Audio 4K

Mini Converter SDI to Audio 4K

SD/HD/3G/6G-SDI sesi, 8 kanal AES/EBU ya da 4 kanal analog sese ayr??t?r?c?.

US$385

?imdi Sat?n Al
Mini Converter Audio to SDI 4K

Mini Converter Audio to SDI 4K

8 kanal AES/EBU ya da 4 kanal analog sesi, SD/HD/3G/6G-SDI olarak ses g?mücü.

US$385

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI to Analog 4K

Mini Converter SDI to Analog 4K

SD, HD ya da Ultra HD’de SDI’y? analog videoya, alt ?evirici ve ses ile d?nü?türebilirsiniz.

US$385

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI Distribution 4K

Mini Converter SDI Distribution 4K

SDI, HD-SDI, 3G-SDI ve 6G-SDI da dahil olmak üzere, tüm formatlarda 8 x SDI ??k??a da??t?m yapabilirsiniz.

US$385

?imdi Sat?n Al
Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K

Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K

6G-SDI’y?, Dual Link 3G-SDI’y? ya da Quad Link HD-SDI'y? HDMI 4K'ya ba?lay?n.

US$645

?imdi Sat?n Al
Mini Converter SDI Multiplex 4K

Mini Converter SDI Multiplex 4K

Single Link 6G-SDI, Dual Link 3G-SDI ve Quad Link HD-SDI 4K aras?nda d?nü?üm yapabilirsiniz.

US$645

?imdi Sat?n Al
Mini Converter Optical Fiber 12G

Mini Converter Optical Fiber 12G

SDI sinyali, fiber optik’e ve fiber optik sinyali de SDI’ye ?ift y?nlü olarak ayn? anda d?nü?türerek, SDI ba?lant?lar? devasa mesafelere ileten kompakt bir ?eviricidir.

US$205

?imdi Sat?n Al
3G-SDI SFP Optical Module

3G-SDI SFP Optical Module

Mini Converter Optical Fiber 12G ürününüze fiber optik ?zellik ilave etmek i?in SD ve HD’de ?al??an 3G fiber optik modül.

US$89

?imdi Sat?n Al
6G-SDI SFP Optical Module

6G-SDI SFP Optical Module

Mini Converter Optical Fiber 12G ürününüze fiber optik ?zellik ilave etmek i?in SD, HD ve Ultra HD’de ?al??an 6G fiber optik modül.

US$185

?imdi Sat?n Al
12G-SDI SFP Optical Module

12G-SDI SFP Optical Module

Mini Converter Optical Fiber 12G ürününüze fiber optik ?zellik ilave etmek i?in SD, HD ve Ultra HD’de ?al??an 12G fiber optik modül.

US$395

?imdi Sat?n Al
污污直播app-污污直播破解版永久免费版